()


 

  ,

  ;

  , ,

  !

  ,

  ;

  , ,

  .

  ,

  :

 - , , ,

  ?!

  , ,

  :

 - , , , !

 , ,

  ,

  !

 , , ,

  !

  ,

  ,

  ,

  , !

  ,

  :

 - , , ,

  !

  , ,

  :

 - , , ,

 , ?!

  ,

  .

  :

 - , ?!

  , ,

  !

  ,

  !

  , , ,

  .

  ,

  !

  ,

  !

  ,

  ,

  ,

  .

  ,

  .

  ,

  - ,

  - ,

  , .

  ,

  ,

  ,

  .

  ,

 ظ :

 - , , ,

  , , !

  ,

 , , !

  ,

  !

  ,

  ;

  ,

  ,

  ,

  !

  ,

  :

 - , -,

  !

 , ,

  , !

 , ,

  .

  ,

  :

 - , ,

  , , !

  ,

  !

  , , ,

  !

  ,

  ,

  ,

  .

  ,

  .

  ,

  .