Credo


 Credo

 

 ,

  !

 , :

  !

 

  Sfummato

  :

 

  ...

 

  ?

  :

  ,

  .

 

 

  :

 

  ...

 

  :

 

 

  .

 

 

  :

 

  !..